PROJEKTY MIEJSKIE

  DROGOWSKAZ DLA RODZIN 

W roku szkolnym 2016/2017 (wrzesień-grudzień) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przystąpi  po raz kolejny czwarty do realizacji projektu w ramach Programu Osłonowego    „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”, którego przedmiotem jest rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Tegoroczny projekt nosi nazwę Drogowskaz dla rodzin skierowany jest do wszystkich mieszkańców Bytomia, zwłaszcza w zakresie kampanii społecznej i konsultacji z ekspertami. Projekt adresowany jest ponadto do rodzin wytypowanych przez asystentów rodziny, pracowników socjalnych oraz kuratorów sądowych, a także do wytypowanej podczas diagnozy grupy spokrewnionych oraz niezawodowych rodzin zastępczych zagrożonych zjawiskiem przemocy.

 Projekt składa się z trzech modułów:

  1. Kampania społeczna skierowana do rodziców i opiekunów mająca na celu podnoszenie kompetencji wychowawczych i zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej skutków przemocy oraz do świadków przemocy w zakresie reagowania na przemoc.
  2. Badania ankietowe wśród rodziców i „spotkania z ekspertem” zgodnie ze wskazanymi  w ankietach tematami.
  3. Spotkania grupowe dla rodziców zastępczych spokrewnionych niezawodowych oraz dla rodziców biologicznych.

 Dla zapewnia trwałości realizacji projektu na stronach internetowych wszystkich partnerów umieszczone zostaną informacje dotyczące projektu (przede wszystkim informacje wpływające na zwiększenie świadomości społecznej zagrożeń wynikających z przemocy, skutków przemocy).

 Ponadto, dzięki realizacji projektu, nastąpi trwałe wzmocnienie współpracy pomiędzy jego partnerami,  którymi są służby i instytucje zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy na terenie Bytomia.

 Organizatorzy zakładają, że realizacja projektu stworzy warunki, w których uczestnicy uzyskają podstawowe informacje w zakresie przemocy i jej przeciwdziałania. Z ramienia Poradni projekt będzie realizowany przez Joannę Berek (pedagoga) i Agatę Susek- Kaczyńską (psychologa).

 

 

 

 

INFORMACJA O INNYCH PROJEKTACH 

 

W latach 2011, 2012 i 2014 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna realizowała w naszym mieście projekty w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. Realizatorami projektów oprócz PPP były osoby reprezentujące różne instytucje działającE na terenie Bytomia i zajmujące się problematyką przemocy w rodzinie, pomocą dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom. Są to:

- Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

- Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa"

- Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom.

 

Pierwszy projekt o nazwie RODZINA - BĄDŹMY RAZEM był skierowany do dzieci objętych opieką świetlic socjoterapeutycznych i ich rodziców. Głównym celem projektu  była poprawa sytuacji rodziców i dzieci zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie. Realizacja projektu pozwoliła m.in. na: wyposażenie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w kompetencje rodzicielskie, podniesienie wiedzy i świadomości oraz wrażliwości uczestników, pokazanie rodzinom możliwości korzystania z bytomskiego systemu wsparcia i pomocy. Podczas trwania projektu został opracowany przez realizatorów i wydany poradnik – Bytomski System Wsparcia i Pomocy – dostępne formy wsparcia rodziny oraz ulotki informacyjne adresowane zarówno do uczestników projektu, jak i do ogółu mieszkańców Bytomia. Opracowane materiały zawierają niezbędne informacje dla osób poszukujących pomocy. Uczestnicy świetlic podczas trwania projektu przygotowali prace plastyczne o tematyce Szczęśliwa Rodzina – Bytom pełen słońca bez cienia przemocy, które zostały wyeksponowane podczas spotkania podsumowującego. Ponadto dzieci przygotowały krótkie inscenizacje o tematyce rodzinnej, które następnie zaprezentowały podczas spotkania kończącego projekt w Bytomskim Centrum Kultury. Zajęcia z dziećmi z ramienia Poradni prowadziły mgr Joanna Berek i mgr Krystyna Wiatrz .

Drugi projekt nosił nazwę MOGĘ WRÓCIĆ, a jego odbiorcą była młodzież dotknięta przemocą domową oraz ich rodzice. Projekt został przeprowadzony w trzech bytomskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz Klubie Integracji Społecznej w MOPR. Działaniami została objęta grupa adolescentów w wieku 12 – 17 lat. Realizacja projektu pozwoliła m.in. na wzrost wiedzy oraz wrażliwości w aspekcie przemocy, podniesienie samooceny uczestników oraz zainteresowanie mieszkańców Bytomia możliwościami pomocy w ramach bytomskiego systemu wsparcia i pomocy.

Podczas trwania projektu przygotowano 50 plakatów oraz 8000 sztuk ulotek informacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży pn. Wiem, gdzie uzyskać pomoc, wiem jak sobie poradzić.

Z ramienia Poradni realizatorką zajęć dla dzieci i młodzieży była mgr Joanna Berek.

Odbiorcami trzeciego projektu pt. WSPARCIE DLA BYTOMSKICH RODZIN były rodziny borykające się z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi, objęte wsparciem i pomocą przez asystentów rodziny z ramienia MOPR. Zgodnie z założeniami uczestnicy projektu – rodzice wzięli udział w cyklu 6 warsztatów, których celem było m.in. nabycie wiedzy o prawidłowym pełnieniu ról rodzicielskich, podniesienie kompetencji rodzicielskich oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Uczestnicy projektu wraz z dziećmi wzięli udział w dwóch wyjazdach edukacyjno-integracyjnych (do Zabytkowej Kopalni Srebra i Sztolni "Czarnego Pstrąga" w Tarnowskich Górach oraz Muzeum Chleba w Radzionkowie).

Realizacja kampanii informacyjnej w ramach projektu miała na celu podniesienie wiedzy i świadomości wśród bytomskich rodziców na temat prawidłowych, pozbawionych przemocy metod wychowawczych. Wydane materiały edukacyjne w cyklu Dekalog Rodzica zawierały treści tj.: 10 powodów, by nie bić dzieci, 10 kroków by stać się lepszym rodzicem oraz Apel Dziecka. Ponadto wydano Poradnik dla rodzica oraz ulotkę. Materiały zawierały treści edukacyjne oraz informacje o bytomskich instytucjach oferujących pomoc i wsparcie.

Poradnię jako realizatora projektu reprezentowała mgr Jolanta Szurgacz.