ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY

 

PODSTAWY PRAWNE

 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu są organizowane i działają na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1072) zespoły orzekające.

 

RODZAJE ORZECZEŃ

 

Zespół orzekający wydaje następujące rodzaje orzeczeń:

 1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Orzeczenia wydaje się uczniom:
  • z niepełnosprawnością intelektualną, (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym)
  • niesłyszącym i słabo słyszącym
  • niewidzącym i słabo widzącym
  • z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
  • z niepełnosprawnością sprzężoną
 2.  orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej  społecznie wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
 3. orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,
 4. orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
 5. orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim,
 6. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

 

TEREN DZIAŁANIA ZESPOŁU

 

Zespół orzekający wydaje:

 1. wszystkie rodzaje orzeczeń uczniom szkół mających siedzibę na terenie Bytomia,
 2. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego zamieszkujących w Bytomiu,
 3. orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży zamieszkującej w Bytomiu,
 4. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci zamieszkujących na terenie Bytomia.

 

SKŁAD ZESPOŁU

 

Zespół powołuje dyrektor poradni i kieruje nim jako przewodniczący. W skład zespołu wchodzą:

 • dyrektor lub wicedyrektor poradni - jako przewodniczący zespołu
 • psycholog
 • pedagog
 • lekarz
 • inni specjaliści, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.

 

NIEZBĘDNA DOKUMENTACJA

 

Zespoły orzekają na pisemny wniosek rodziców / prawnych opiekunów dziecka. Formularz wniosku dostępny jest w sekretariacie poradni oraz do pobrania na stronie internetowej poradni.

Do wniosku należy dołączyć dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności:

 • wydane przez specjalistów opinie,
 • dokumentację medyczną, a w przypadku wniosku o orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, zaświadczenie lekarskie wg. wzoru (dostępny w sekretariacie i do pobrania na stronie internetowej),
 • posiadane wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych,
 • dokumentację szkolną: opinię nauczycieli, ostatnie świadectwo szkolne.

 

BADANIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

 

Jeżeli do wydania orzeczenia niezbędne jest przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych lub logopedycznych przeprowadza się je w Poradni. Termin badań należy ustalić w sekretariacie.

 

TERMIN ZESPOŁU

 

Termin zespołu ustala dyrektor Poradni. Rodzic / prawny opiekun jest informowany o terminie posiedzenia zespołu.

 

OBECNOŚĆ RODZICA NA ZESPOLE

 

Rodzic może wziąć udział w posiedzeniu zespołu i przedstawić swoje stanowisko w sprawie dziecka.

 

TERMIN ODEBRANIA ORZECZENIA

 

Orzeczenie albo opinię  o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju doręcza się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia posiedzenia zespołu. Dokumenty są przygotowane do odbioru w sekretariacie Poradni.

 

ODWOŁANIE OD ORZECZENIA

 

Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. Odwołanie należy złożyć w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu.